Forslag om nyt EU-direktiv om energieffektivitet

Europa-kommissionen offentliggjorde den 22/6 2011 ”Forslag til Europa-Parlamentet og Rådets direktiv om energieffektivitet og om ophævelse af direktiv 2004/8/EF og 2006/32/EF”. Dette nye direktivforslag er lavet på baggrund af en vurdering af, at EU på nuværende tidspunkt ikke vil kunne opfylde sit mål om at øge energieffektiviteten med 20 % i 2020, som planlagt i 2020-strategien.

Formålet med direktivet er at opnå et reduceret energiforbrug, men det skal også ses som en hjælp til at opnå medlemslandenes mål om en større andel af vedvarende energi i deres energiforbrug – hvor Danmark har forpligtet sig til, at vedvarende energi skal udgøre 30 % i 2020.

Direktivforslaget er endnu ikke vedtaget af Europa-Parlamentet og Rådet, hvilket betyder, at der endnu kan forekomme ændringer. En vedtagelse af det nuværende direktivforslag kan imidlertid medføre stor positiv indflydelse på byggeprojekter om klima- og energi, idet direktivet fremsætter skærpede krav til medlemsstaterne, til den offentlige sektor og til energidistributører og –leverandører. Vi vil derfor i det nedenstående opridse hvilke tiltag, der er blevet fremlagt i direktivforslaget for at tegne et billede af, hvad regionens virksomheder og kommuner kan forvente, at der kommer af regulering indenfor klima- og energiområdet.

Direktivforslaget kan relateres til en del af de aspekter, der blev fremlagt i kommissionens energieffektivitetsplan i marts 2011, hvor en del er blevet omsat til bindende tiltag i direktivet. Disse aspekter omhandler bl.a., hvorledes EU kan opnå yderligere besparelser i energiforsyningen og i energiforbruget.

Krav til medlemsstaterne

Med direktivet for energieffektivitet er der søgt at fastsætte nogle regler, der skal fjerne nogle af de eksisterende barrierer og markedsfejl, som forhindrer en mere effektiv udnyttelse af energien både i forsyningen og i slutforbruget.

I forslaget kræves det af medlemsstaterne, at de fastsætter nogle nationale ordninger for energisparepligt og et nationalt mål om energieffektivitet i 2020. I juni 2014 vil kommissionen vurdere – ud fra medlemsstaternes indrapporteringer – om Fællesskabet kan opnå sit mål om 20 % reduktion i 2020. Hvis det ikke er tilfældet, vil EU-kommissionen overveje, om der gennem et lovforslag skal fastsættes bindende nationale mål.

Helt konkret bliver der i direktivforslaget fremlagt følgende krav til medlemsstaterne:

Medlemsstaterne skal:

Hvis medlemsstaterne ikke tilfredsstillende opfylder de ovenfor nævnte målsætningerne, kan kommissionen udstede en henstilling.

Krav til den offentlige sektor

For den offentlige sektor sættes der særligt øgede krav til renoveringer af de bygninger, som staten ejer, og til anvendelse af høje energieffektivitetsstandarder ved køb af bygninger, produkter og serviceydelser.

Nedenfor har vi fremhævet de konkrete tiltag, der ifølge direktivforslaget skal foretages i den offentlige sektor:

Krav til energidistributører og –leverandører

For at reducere klimabelastningen fra bygninger i Danmark, som i dag står for omkring 40 % af drivhusgasudledningerne, er det vigtigt også at få energidistributører og –leverandører involveret. I Danmark har der i en årrække ligget en aftale om, at energidistributører og –leverandører skal medvirke til at opnå besparelser hos slutbrugeren. I direktivforslaget lægges der op til at energidistributører og –leverandører fortsat har en forpligtigelse til at opnå energibesparelser.

De konkrete kriterier, der fremsættes for energidistributører og –leverandører, er de følgende fire punkter:

To direktiver bliver til et

For at ensrette de eksisterende juridiske rammer, skabe bedre sammenhæng, forenkling og en mere integreret tilgang til energieffektivitet og –besparelser, har kommissionen vurderet, at det vil være den bedste løsning, at ophæve de to direktiver, henholdsvis kraftvarmedirektivet (2004/8/EF) og energitjenestedirektivet (2006/32/EF), som overlapper med det nye forslag. De to direktiver har ikke formået at udnytte energibesparelsespotentialet til fulde, mener kommissionen. Dog vil kommissionen bevare artikel 4, stk. 1-4 og bilag I, III og IV i energitjenestedirektivet, da det indeholder et mål om 9 % energibesparelser i 2017. Det er langt fra målet om 20 % besparelser i 2020, men det er et skridt på vejen.

 

Af Runa Lund Sørensen, Inger Stauning, Jesper Holm og Bent Søndergård, RUC, 2011

Websitet redigeres af Roskilde Universitet i samarbejde med Danmarks Tekniske Universitet, Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet, Teknologisk Institut, PP-consult, Syd-tek og Bjørn Axelsen ApS. Koordinator: Inger Stauning, RUC, is (a) ruc .dk