Klimapolitiske målsætninger og tiltag fremlagt i regeringsgrundlaget 2011

- med særligt fokus på boligområdet

 

Regeringsgrundlaget Et Danmark, der står sammen blev fremlagt i oktober 2011 (Regeringsgrundlag 2001), som et forlig mellem Socialdemokraterne, De Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti. I dette regeringsgrundlag er der i de politiske hensigtserklæringer i høj grad lagt op til en omstilling af dansk økonomi til en grøn økonomi, hvor der bliver lagt særlig vægt på, på sigt, at skabe uafhængighed af fossile brændsler ved at optimere de vedvarende energikilder, mindske drivhusgasudslippet og minimere energiforbruget.

I regeringsgrundlaget står der at ”… bæredygtighed, grøn økonomi og konkret indsats overfor stigende forureningsproblemer, ressourcemangel og klimaforandringer [står] meget højt på regeringens dagsorden”. For KIBS-projektet er dette yderst positive udmeldinger, hvis de bliver fulgt op med bedre rammevilkår og tiltag, der kan styrke virksomhederne, kommunerne og boligforeningerne til at skabe mere attraktive, klimasikrede og bæredygtige bygninger.

Klimapolitiske målsætninger

Den nye regering fremsætter en række klimapolitiske målsætninger. Målsætningerne er her kort opridset:

Innovation i byggesektoren kan medvirke til at opnå disse målsætninger bl.a. gennem energirenoveringer af de eksisterende kommunale og private bygninger samt gennem nytænkning ved nybyggeri. ;

Konkrete tiltag

I regeringsgrundlaget fremlægges en række konkrete tiltag, som regeringen vil igangsætte for at opnå de klimapolitiske målsætninger. Herunder er en del af tiltagene på boligområdet. I regeringsgrundlaget står der, at ”energirigtige boliger er en central del af et bæredygtigt samfund”. De konkrete tiltag, der har eller kan have betydning for boligsektoren, kan ses nedenfor:

De konkrete tiltag skal, ifølge regeringen, medvirke til, at Danmarks førerposition på det grønne område bevares og styrkes – fx inden for energiområdet. Regeringen mener, at der skal føres en mere målrettet erhvervspolitik, hvor der skal sættes fokus på de danske styrkepositioner, hvor der er en stigende global efterspørgsel – fx inden for klima og miljø. Bl.a. ved at styrke de danske positioner og motivere til at fremme en grøn udvikling ønsker den nye regering, at Danmark kan blive et grønt demonstrationsland.

I regeringsgrundlaget lægges der op til, at Danmark skal blive bedre til at konkurrere på innovation indenfor energi og miljø, og der lægges op til, at det særligt er nye offentligt-privat partnerskaber (OPP), der skal medvirke til en grøn omstilling. Den grønne omstilling anses ikke kun som godt for miljøet, da den også skal understøtte en øget beskæftigelse i Danmark og fremme økonomisk vækst.

Den udenrigspolitiske indsats

For at styrke det grønne marked udenlands og for at skabe en global miljøpolitisk udvikling lægger regeringen op til, at den udenrigspolitisk vil gøre en indsats for at fremme grøn vækst og en bæredygtig udvikling. De konkrete udenrigspolitiske fokusområder, der nævnes i regeringsgrundlaget er opsummeret nedenfor:

 

Af Runa Lund Sørensen, Jesper Holm, Inger Stauning og Bent Søndergård, opdat.18.11. 2011

Websitet redigeres af Roskilde Universitet i samarbejde med Danmarks Tekniske Universitet, Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet, Teknologisk Institut, PP-consult, Syd-tek og Bjørn Axelsen ApS. Koordinator: Inger Stauning, RUC, is (a) ruc .dk