Byggesektoren i Region Sjælland

Region Sjælland har i 2006 fået gennemført en analyse af det klyngemæssige udviklingsperspektiv inden for bl.a. bygge- og anlægsområdet i regionen (Oxford Research 2006a). Undersøgelsen af Oxford Research peger på følgende karakteristika for erhvervsområdet bygge- og anlæg i regionen:

Undersøgelsen har identificeret 3.048 virksomheder, der har én eller flere ansatte i Region Sjælland, der arbejder inden for byggedelen og tilsvarende 1.076 virksomheder inden for byggevare. Typisk har virksomhederne mellem 10-19 ansatte. En stor andel af virksomhederne i byggedelen har kun 1-4 ansatte (58%).

Et udvalg af de største virksomheder med mere end 100 ansatte er (Oxford Research 2006b):

Overordnet set slår rapporten fast, at Region Sjælland har en udbredt mangel på erhvervsklynger, hvilket også gør sig gældende i forhold til byggesektoren (som her også inkluderer anlæg). Med erhvervsklynger menes, at virksomheder inden for samme erhvervsområde ser en fordel ved at ’klumpe’ sig sammen for at øge deres konkurrenceevne. En forklaring er, at der skabes værdikæder, således at succes hos én virksomhed kan være med til at give tilknyttede virksomheder i området succes. En kortlægning af erhvervsspecialiseringer inden for et geografisk afgrænset område kan give et fingerpeg om forudsætningerne for regional vækst og udvikling inden for en bestemt sektor. Rapporten peger på, at antallet af virksomheder i byggedelen er lidt lavere end i resten af landet, hvorimod byggevarer har en større andel af virksomheder end resten af landet. Virksomhederne er generelt set lokaliseret bredt i hele regionen med en svag tendens til at gruppere sig nær hovedstadsregionen og Næstvedegnen samt ved Nykøbing Falster (sidstnævnte dog kun for byggevarer).

Region Sjælland har den højeste andel af nye virksomheder fra 1999 til 2001 inden for bygge- og boligområdet (Københavns Amt 2005). Regionen udmærker sig også ved, at branchefordelingen blandt de såkaldte gazeller, som har særligt høje vækstrater ifth. omsætningen, for bygge- og anlægsvirksomheder i Region Sjælland udgør 32 procent mod knap 20 procent på landsplan (Børsen 2007). For øjeblikket driver byggeboomet i Hovedstadsregionen hele bygge- og anlægsområdet i Region Sjælland (Oxford Research 2006b).

Beskæftigelse

Beskæftigede inden for bygge- og anlæg i regionen er hovedsageligt lønmodtagere på grundniveau eller uden nærmere angivelse. Hertil kommer en stor andel selvstændige erhvervsdrivende. Topledere og lønmodtagere på højere niveau udgør en relativt lille andel.

Regionens arbejdsstyrke har et uddannelsesniveau, som ligger tæt på landsgennemsnittet, ifølge opgørelser fra Danmarks Statistik. Dog har flere en højere en erhvervsfaglig uddannelse som den højeste uddannelse, og færre har en langvarig uddannelse. Desuden er det værd at bemærke, at Sjælland udgør et stort arbejdsmarked, hvor hovedstrømmen af pendlere går mod Hovedstadsområdet.

Særtræk ved byggeriet i regionen

Regionens bygningsbestand er i stor grad bygget under det nationale byggeboom i 1960erne og 70erne, ifølge Danmarks Statistik. Der er desuden en del bygninger fra før år 1900. Det betyder, at mange af regionens bygninger er bygget efter klima- og energistandarder, som er langt under det, som vi kender i det nuværende bygningsreglement. Der er derfor potentiale for betydelige energiforbedringer i den eksisterende bygningsmasse.

Modernistisk parcelhus i træ
Nyt byggeri i bebyggelsen Fremtidens Parcelhuse, Herfølge (foto: Rune Johansen)

Hertil kommer, at regionen i det nye årtusinde har haft lidt mere nybyggeri, og derfor er der også grundlag for at fremme klimatilpasninger og energibesparelser i relation til nybyggeri. Størstedelen af regionens bygninger er private parcel- og stuehuse samt række-, kæde- og dobbelthuse. Der er desuden en stor andel sommerhuse samt avls- og driftsbygninger i regionen. Etageboligbebyggelser og erhvervsbebyggelser udgør en mindre, men dog betydningsfuld, andel af bygningerne i regionen.

Regionens energiforsyning udgøres af en blanding af forskellige opvarmningsformer og -kilder. Størstedelen af de beboede boliger er opvarmet med enten fjernvarme (35 %) eller centralvarme med henholdsvis olie (23 %) eller naturgas (24 %). En relativ stor andel er opvarmet med elovne (12 %). Hertil kommer andre former for opvarmning. Energiforsyningen er væsentlig at betragte, fordi visse energiformer er mere forurenende end andre. I Region Sjælland udgør fjernvarme og centralvarme med naturgas kun en mindre andel, og der vil derfor være potentiale for besparelser i relation til bygninger, som er tilknyttet opvarmningsformer som centralvarme med olie og elovne.

Regionen har fortrinsvist mange husstande med kun en eller to personer.

Af af Maj-Britt Quitzau, DTU 2008

Websitet redigeres af Roskilde Universitet i samarbejde med Danmarks Tekniske Universitet, Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet, Teknologisk Institut, PP-consult, Syd-tek og Bjørn Axelsen ApS. Koordinator: Inger Stauning, RUC, is (a) ruc .dk