Regulering af bygningers energiforbrug

Byggeriet er overordnet set reguleret gennem Byggeloven. Bygningsreglementet indeholder konkrete bestemmelser og krav, bl.a. om energiramme og klimaskærm, som bygningerne skal opfylde. Endvidere er der lovgivningsinitiativer der i særlig grad fokuserer på at nedbringe energiforbrug fra bygning, som energimærkningsordningen. Hertil kommer lovgivning om energiforsyning, varmeplanlægning, miljølovgivning osv., som har konsekvenser for byggeriet. Kommunerne tilser gennem byggesagsbehandlingen, at bygningerne opfylder disse krav, samt at de i øvrigt opfylder andre gældende lovgivning og planer, f.eks. miljølovgivning, lokalplanskrav etc.

Det første bygningsreglement trådte i kraft i 1961, men større energimæssige krav kom først efter energikrisen i 1977. Siden er kravene skærpet i 1982, 1995 og 1998. I 1997 trådte en energikonsulentordning i kraft, som påbød at der skal foretages et energisyn og opstilles forslag til energibesparelser i forbindelse med alle hushandler af en uafhængig konsulent (EMO-konsulenter). Endvidere skal større bygninger udføre energiledelse med registrering og planlægning af energiforbedringer (ELO-ordningen).

I 2002 vedtog EU et direktiv med krav til bygningers energiforbrug, nemlig EU-direktivet om bygningers energimæssige ydeevne . Det fastsætter at medlemslandene skal implementere mindstekrav til energimæssig ydeevne, energimærke og eftersyn af kedler og klimaanlæg. Kravene skal gælde nybygninger samt renoveringer der omfatter mere end 25 % af bygningen, og kravene skal revideres hvert 5. år.

EU har også udformet et direktiv om energitjenester, som har til hensigt at fremme energieffektivisering og skabe et marked for energibesparelsesindsats. Det pålægger medlemslandene at lave handlingsplaner for energieffektivisering og at forberede indførsel af energitjenester i 2008, bl.a. ved at sikre, at den offentlige sektor opfylder sin rolle som forbillede hvad angår investeringer, vedligeholdelse og andre udgifter til energiforbrugende udstyr samt energitjenester, se også en rapport om energitjenester (EFP 2007).

Af Inger Stauning, RUC, 2008

Websitet redigeres af Roskilde Universitet i samarbejde med Danmarks Tekniske Universitet, Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet, Teknologisk Institut, PP-consult, Syd-tek og Bjørn Axelsen ApS. Koordinator: Inger Stauning, RUC, is (a) ruc .dk