Kommuners planer og -strategier med klima-, energi- og miljømål for byggeriet

Der foreligger et stort uudnyttet potentiale i Region Sjælland for at benytte kommuneplaner, Lokal Agenda strategier og planstrategier til udformning af klima- og energikrav for alt nybyggeri. Der er flere eksempler på hvor bredt og kreativt disse planer kan anvendes. Kommuner kan udarbejde integrerede klima- og udviklingsstrategier, f.eks.ved indgåelse af aftaler med DN og at blive ”Klimakommune” eller ved inddragelse af Energitjenesten om ”Knæk kurven aftaler”. Disse planer kan indeholde mål og planer for energirenovering og krav til nybyggeriet som led i CO2-reduktion. Der kan laves benchmarking, f.eks. med data fra energimærkning, el- og varmeforbrug i kommunen, CO2-regnskaber etc. Der kan samarbejdes med energiselskaber og andre aktører om vedvarende energiforsyning, energistyring i husholdningerne, opsætning af solceller, fjernkøling osv.

Et særskilt potentiale ligger i at udforme klimarettede renoveringsplaner for bydele med involvering af forskellige borgergrupper og organisationer, med henblik på at gennemføre socialt gennemtænkte, æstetisk behagelige og komfortable renoveringer af mere slidte bydele. Ligeledes ligger der et potentiale for at offentlige bygninger kan gå foran med energirenovering og udvikling af energitjenester og nye teknologier, bl.a. intelligent energistyring, buffervirkning i forhold til energiforsyning, fjernkøling og brug af passiv og aktiv solvarme. Heri er også muligheder for kommunal indsats i forbindelse med at fremme borgernes interesse i energitiltag.

Projektet Klimaændringer og Innovation i Byggeriet (KIBS) vil gennemføre dialog seminarer med invitation af alle Region Sjællands Kommuner hvor vi fremdrager best practice kommunerne og beder dem selv fremlægge detaljeret baggrund, udfordringer og resultater af deres projekterings- og planpraksis, hvilken dialog og netværksdannelse de har formet med byggesektorens aktører, hvordan skabe politisk opbakning til indsatsen mm. KIBS vil systematisere erfaringer og muligheder, så kommunerne kan tage stilling til hvad der i særlig grad vil være egnet lokalt ift. de muligheder eller problemer der findes. Det kan f.eks. være arbejdskraft, spildevand, social sammenhængskraft, sundhed, vandforbrug, indeklima, energi, vedligeholdelse mm Desuden vil det være oplagt at KIBS deltager i Region Sjællands kommende arbejde med at udforme en samlet klimapolitisk strategi (2008-2009), hvor særligt vedvarende energi til opvarmning og el samt tiltag for energireduktion i bygningsmassen vil være KIBS indsatsområde.

Af Inger Stauning og Jesper Holm, RUC, 2008

Websitet redigeres af Roskilde Universitet i samarbejde med Danmarks Tekniske Universitet, Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet, Teknologisk Institut, PP-consult, Syd-tek og Bjørn Axelsen ApS. Koordinator: Inger Stauning, RUC, is (a) ruc .dk