Forsyningsvirksomheder - sammenhæng med bygninger

Elforsyning

Roskilde, Køge, Korsør, Slagelse, Næstved, Vordingborg, Rødby, Maribo, Nakskov har små lokale elforsyningsvirksomheder. Roskilde og Lejre kommune er forsynet af DONG-Energy, som har opkøbt NESA. SEAS-NVE a/s med hjemsted i Svinninge er den absolut største el-forsyningsvirksomhed i regionen. SEAS-NVE har på deres hjemmeside lagt spareråd ud. De deltager også i flere projekter om vedvarende energi og energibesparelser, bl.a. brintsamfundet, og har arbejdet med energitjenester (belysning).

Kraftvarme

Kraftvarmeproduktion fra 3 store værker (Kalundborg (olie), Masnedø (biomasse), (kul)), 30-40 decentrale naturgasfyrede kraftvarmeværker og varmeværker, 25 biomassebaserede værker (heraf 17 varmeværker på Lolland-Falster-Møn), 3 biogasværker, og 3 affaldsbaserede værker . Det meste af Sjælland er dækket af naturgasnettet, mens Lolland-Falster er fri af nettet. Hertil kommer el-produktion fra et meget stort antal vindmøller, herunder havvindmølleparken ved Rødby.

Kommuner

Kommunerne planlægger den lokale fjernvarme forsyning og kan pålægge husejere at tilslutte sig bestemte forsyningsanlæg, ligesom de kan forbyde andre former for opvarmning (f.eks. med el). Iflg. planloven kan de udforme lokalplaner, så der kræves tilslutningspligt til fjernvarme eller andre energimæssige betingelser. Iflg. varmeforsyningsloven kan de stille krav om tilslutning til bestemte forsyningsledninger. Disse forpligtelser gælder dog ikke hvis mere end 50% af en bygnings varmebehov dækkes af vedvarende energi og for enfamilieshuse og bebyggelser, der ved opførelse eller ombygning er klassificeret som lavenergibyggeri (mindst energiklasse II). Der kan gives dispensation for andre bygninger, der opfylder lavenergikravet. Energiministeriet har udstedt et generelt forbud mod elvarme som hovedopvarmningskilde, undt. for sommerhuse mm., samt lavenergibygninger. Således er enfamilieshuse og byggeri, der iflg. BR er klassificeret som lavenergibygninger fritaget for tilslutningspligt til fjernvarme og kan bruge el til opvarmning, f.eks. i form af varmepumper eller nettilsluttede solcelleanlæg. (se Energistyrelsen).

Energiforsyningsselskaber

Energiforsyningsselskaberne er pålagt i loven at ” 1) udføre aktiviteter med henblik på at fremme tilslutningen til fjernvarme, 2) kortlægge varmeforbruget i forsyningsområderne og energiforbruget i de af loven omfattede anlæg samt planlægge og medvirke til gennemførelsen af energibesparelser og energieffektiviseringer i de pågældende områder og anlæg, 3) yde energirådgivning over for forbrugerne i forsyningsområderne, 4) udføre forsknings- og udviklingsaktiviteter, som er nødvendige for anvendelsen af miljøvenlige produktionsteknologier inden for varmeforsyningen, og 5) udføre udredningsopgaver om den fremtidige energianvendelse i forsyningsområderne.” (Lov om varmeforsyning) og ” 6) sikre, at forbrugerne oplyses om mulighed for elbesparelser, give den enkelte elforbruger årlige informationer om sit elforbrug, kortlægge det samlede elforbrug i forsyningsområdet og offentliggøre data fra kortlægningen eller på begæring stille sådanne data til rådighed, 7) sikre realisering af dokumenterbare energibesparelser i overensstemmelse med regler fastsat efter stk. 5, ” (Lov om elforsyning) Og i Energihandlingsplanen siges det, ” Net- og distributionsselskaberne skal prioritere realisering af varmebesparelser, bl.a. i forlængelse af energimærkerne. Som led heri skal der indgås aftaler med byggebranchen om pakke- og standardløsninger”. I det nylige energiforlig har energiselskaberne fået skærpet deres forpligtelse til energibesparelser.

Der er således lagt op til en tæt sammenknytning af energiforsyningsvirksomheder og energieffektivisering af bygninger. Og der er lagt op til udvikling af nye organisationsformer og nye relationer, bl.a. omkring energitjenester og pakkeløsninger i forbindelse med energirenovering. Der er også mulighed for udvikling af energimålere og kontroller.

I Århus-området findes et andelsejet energiselskab med 200.000 kunder, som udelukkende leverer og rådgiver om vedvarende energiforsyning. Det er en fusion af tidligere mindre energiselskaber i området. Se NRGI.

Vand og kloak

Vandforsyning og kloakering er reguleret af kommunen og udføres af gas- og vandmestre og kloakmestre. Her kunne tænkes et tættere samarbejde mellem kloaksystemer og rensningsanlæg og bygningers muligheder for brug af regnvand og lokale nedsivningsanlæg.

Af Inger Stauning, RUC, 2008

Websitet redigeres af Roskilde Universitet i samarbejde med Danmarks Tekniske Universitet, Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet, Teknologisk Institut, PP-consult, Syd-tek og Bjørn Axelsen ApS. Koordinator: Inger Stauning, RUC, is (a) ruc .dk