Egedal Kommunes Agenda 21-arbejde

Byggepolitisk udvikling – lokal Agenda 21

Den tidligere Stenløse Kommune havde et aktivt, dog ikke særlig fremtrædende lokal Agenda 21 arbejde som før 1996 var forankret i eksperimenter omkring beskæftigelsespolitiske projekter som bæredygtigt demonstrationsbyggeri, en økologisk besøgshave, økologisk kantine, økologisk gartneri mm. Herfra udsprang ideen om at afsøge mulighederne for at indpasse miljøkrav i byggeriet der i første omgang gav sig udslag i forsøg med at vejlede i miljøhensyn i byggesagsbehandlingen og kommunalt byggeri.

I modsætning til mange andre kommuner, hvor medarbejderne ofte sidder i en satellit position uden for kommunens administration, fik LA21 medarbejderen i Stenløse Kommune en mere central placering med reference til direktionen og med kompetence til at komme med indspil, planudkast og forestå vurderinger af de øvrige sektorforvaltningers miljøbidrag. Det har ført til et tæt samarbejde mellem LA21 koordinatoren, borgmesteren, Kommunaldirektøren og planchefen. LA21 koordinatoren igennem en lang årrække Jan Poulsen har bygningsteknisk kundskab og er selv tidlig pionér som selvbygger med miljø- og energihensyn.

Agenda 21-strategier i forvaltningerne

I regi af Bycirklen (samarbejde mellem kommunerne i Frederikssunds fingeren ) førte et fælles kommunalt samarbejde i 2000 til oprettelse af et fælles Agenda 21 Center i Frederikssund. Centerets leder og 7 medarbejdere samarbejdede med en bestyrelse med to politikere og en ledende embedsmand fra hver kommune. Agenda 21 Centeret stod for udarbejdelsen af den lovpligtige Agenda 21 strategi som var fælles for de 5 medlemskommuner, videreudvikling af strategien om byggeri og bygninger og en lang række konkrete projekter og konsulentydelser. Der blev udført projekter for Energistyrelsen; By- og boligministeriet, Miljøministeriet og solgt ydelser til bl.a. Københavns Kommune og Københavns Energi.

Frem til 2006, da centret blev nedlagt som følge af kommunesammenlægningen, var Agenda 21 Center ansvarlig for opbygning af energiledelse for Frederikssund Kommune. Som registreret ELO virksomhed varetog centrets energikonsulent desuden udarbejdelse af de lovpligtige ELO rapporter som viste energistandarden i kommunernes eksisterende bygningsmasse. Dette samarbejde og LA21´s integrerede position foranledigede Stenløse Kommune til at indtænke bæredygtigt byggeri som en del af i Kommuneplanen allerede fra 2001. Der blev sigtet imod en koordineret byggesagsbehandling, lokalplanlægning, sektorudvikling og andre politikområder.

Planstrategi med bæredygtighedsvisioner

En integreret Plan- og Agenda 21 strategi blev udarbejdet i 2002-2003 der stadfæstede at ”Vi skal som planmyndighed, jord ejer, som bygherre og byggesagsmyndighed gøre en særlig indsats for at mindske forbruget af varme, el og vand og undgå miljøfremmede stoffer” (Planstrategi Udvikling med omtanke, 2002 – søg på http://www.egedalkommune.dk ). Kommunen vil:

Kommuneplan med miljøhensyn

Stenløse Kommune valgte efter kommunevalgets nysammensatte byråd i 2001 at føre en mere aktiv jordpolitik og opkøbte 73 ha. landbrugsjord og rekreative arealer i 2001, til udlægning af et nyt stort boligområde, det kommende Stenløse Syd. I Kommuneplanen fra 2002 blev Kommunen´s ønske om byudvikling i Stenløse Syd vedtaget, under fornødne krav om lokalplanlægning, byggemodning og grundsalg. I Kommuneplan processen 2001-2002 blev Planstrategiens ovennævnte punkter integreret til at formulere et generelt bæredygtighedskrav: ”Byrådet ønsker fortsat, at Stenløse Kommune skal være en miljøbevidst kommune, hvor udviklingen sker på et bæredygtigt grundlag.” Dertil kom en række hensyn til trafik og miljø, demografi og social sammenhængskraft.

De nye byudviklingsområder skal udformes og placeres, så de både tager hensyn til og spiller sammen med landskaberne. (....) Byrådet ønsker bl.a. at skaffe plads til nye boliger til de borgere, som ønsker at udskifte parcelhuset med en mindre bolig i kommunen. Byrådet ønsker, at det også skal være muligt at bygge alternative boformer, som f.eks. otiumkollektiver. Herudover er der behov for små boliger til de unge. (...) Lokalisering af nye boligområder med tæt beliggenhed til kollektiv transportmuligheder samt udbygning af lokale muligheder for miljøvenlig transport til og fra stationer og busruter. Samspil med kampagner og borgerrettede tilbud om samkørsels og delebilsordninger.

Ved bygningernes udformning kan indtænkes muligheder for miljøvenlig adfærd i dagligdagen med henblik på nedsat vandforbrug, reduktion i affaldsmængder og næringsstofbelastning.

I Kommuneplanen blev miljøhensyn således konkret til mål og retningsliner for boligbyggeriet: ”Byudviklingen skal foregå stationsnært - i Stenløse. (....) Økologi og miljøhensyn skal inddrages i planlægningen og opførelsen af nyt boligbyggeri.”

Websitet redigeres af Roskilde Universitet i samarbejde med Danmarks Tekniske Universitet, Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet, Teknologisk Institut, PP-consult, Syd-tek og Bjørn Axelsen ApS. Koordinator: Inger Stauning, RUC, is (a) ruc .dk