Gode råd og manualer for miljøorienteret byggeri

En række kommuner har igennem Lokal Agenda 21 arbejde og på anden vis udviklet forskellige manualer, vurderingsværktøjer for byggesagsbehandling, projektering, gennemførelse og drift af boliger i energi- og miljøvenlig retning. Der er tale om kommunikation af forskellige videnssystemer der udvikler og håndterer byggedata relateret til arbejdsmiljø, forurening, klimabidrag, ressourcer, materialestrømme og kredsløb, sundhed, biodiversitet, æstetik og socio-kulturel værdi.

Værktøjerne til vurdering af miljø- og energiprioriteringer i projektering og materialevalg for bygherrer, indeholder mere eller mindre detaillerede råd til:

Råd om miljøhensyn i byggeriet

Med afsæt i Næstved Kommunes katalog om bæredygtigt byggeri – ”Bæredygtige bygge- og anlægsprojekter i Næstved Kommune”, Ringsted Kommunes 3 udgivelser om Miljøhensyn i byggeri i forskellige typer af ejendomme og Solrød Kommunes ”Guide til Miljøvenligt byggeri” kan vi sammenfattende anføre at der gives råd i forhold til:

Det har måske afstedkommet en opgradering af den energi- og miljørettede byggekompetence i kommunernes plan- og byggesagsafdelinger. Udformningen og kommunikationen af diverse manualer, krav og vejledninger for kommuner, private bygherrer samt projekterende entreprenører kan også have haft sin indflydelse på kommunens politiske beslutninger i byråd og på private som kommunale bygherrer. Det vil en evt. nærmere analyse kunne afdække.

Kommuner med miljømanualer for byggeri

Følgende kommuner i Region Sjælland har  udviklet og indført sådanne manualer mm.: Haslev (før strukturreformen), Solrød, Næstved, Roskilde og Ringsted Kommuner. Ringsted har heri formet egentlige krav til Kommunalt byggeri og Kommunale grundsalg om forbud mod brug af PVC- og trykimprægneret træ, krav til afgasning af nye materialer før ibrugtagning, krav om CTS-anlæg i offentlige institutioner, brug af energimærkede ruder mm.

Der er således stadig en del kommuner der ikke har gennemført de mulige vejledninger og krav til lavenergi mm., som Planloven giver mulighed for. Vi skal i KIBS senere ind og analysere erfaringerne fra de opstillede krav og anbefalinger: følges de og hvilke effekter har det haft? I stikprøver for kommunalt byggeri i de pågældende kommuner ser det ikke ud til at være tilfældet, hvilket kan skyldes strukturreformens omvæltninger imellem arbejdspladser og sagsbehandling, men også en afmatning i byggeriet der måske gør kommunerne mere forsigtige med at stille krav.

Websitet redigeres af Roskilde Universitet i samarbejde med Danmarks Tekniske Universitet, Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet, Teknologisk Institut, PP-consult, Syd-tek og Bjørn Axelsen ApS. Koordinator: Inger Stauning, RUC, is (a) ruc .dk