Nybyggeri: Potentialer for CO2-reduktion

Der kan med kendt teknologi og uden større ekstra omkostninger bygges huse, der kun kræver et minimalt tilført energiforbrug. Det vurderes at merudgifter til bygning af enfamilieshuse med energiforbrug til rumopvarmning på 30 % af den da gældende energiramme (BR95) kun vil være ca.5 % (DTU 2004).

Udvendig solafskærmning
Udvendig solafskærmning på højisoleret bolig (foto: Rune Johansen)

Nul-energihuse har været kendt siden 70’erne. Der står flere af disse tidlige huse i Lyngby. I dag udbydes 0-energihuse som typehuse (Trelleborg). I Europa har man oprettet en frivillig mærkningsordning for lavenergihuse med et minimalt tilført energiforbrug til opvarmning, køling, ventilation og varmt vand, de såkaldte passivhuse. Mindst 8000 huse er certificerede, og flere opfylder kriterierne. Det gælder både en-familieshuse, etagebyggeri og institutioner. Danmark er først nu kommet med i denne udvikling. Der er bl.a. bygget et passivhus i Næstved (dog ikke certificeret).

Til trods for at de tekniske og økonomiske muligheder således er til stede, er Bygningsreglementet i 2006 kun skærpet moderat. Der er varslet skærpede krav i 2010 til lavenergiklasse 2 og i 2015 til lavenergiklasse 1 (se senere), men allerede i dag kan lavenergiklasse 2-kravene uden særligt besvær opfyldes og de ville driftøkonomisk give løbende besparelser for brugerne. Hvis totaløkonomi blev lagt til grund for investeringer i nybyggeriet, ville dagens byggeri kunne anses som både forældet og urentabelt!

Imidlertid udgør nybyggeriet kun en mindre del af den samlede bygningsmasse, og nye bygninger har et relativt lavt varmeforbrug i forhold til den ældre bygningsmasse. De store gevinster i energibesparelser kan opnås ved energirenovering af eksisterende bygninger.

Af Inger Stauning, RUC, 2008

Websitet redigeres af Roskilde Universitet i samarbejde med Danmarks Tekniske Universitet, Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet, Teknologisk Institut, PP-consult, Syd-tek og Bjørn Axelsen ApS. Koordinator: Inger Stauning, RUC, is (a) ruc .dk