Kalundborg

Kalundborg kommune er især kendt for  deres indsats for at bidrage til innovative energiløsninger i den lokale industri, bla. den industrielle symbiose, se her. Kommunen vil være "den grønne industrikommune" i 2020. Kommunen har ikke indgået en klimakommune-aftale med Dansk Naturfredningsforening, men er indgået i Elsparefondens kurveknækkeraftale og har forpligtet sig til at reducere deres energiforbrug med 5 % i perioden 2009-2012.  Kommunen har endnu ikke en klimaplan men arbejder på en. Kommunen er en af Danmarks første kommuner der har gjort brug af ESCO-modellen til energirenovering af 5 kommunale bygninger. Kommunen arbejder desuden med klimatilpasning og vedvarende energi.

Energi og klimaplan på vej

Kalundborg kommune er i gang med at udforme deres klimaplan. De har afholdt inspirationsaftener og borgermøder hvor de har fået deres borgeres ideer på banen. Disse er nu i behandling i agenda21-rådet.

Planen tager udgangspunkt i fire områder, der skal sikre en helhedsorienteret strategi.

Læs mere om kommunes klimaindsats og deres energiforbrug her

Kommunalbestyrelsen sætter også fokus på klima og opstiller følgende mål for deres valgperiode:

Selvom kommunen ikke endnu har en samlet plan for deres klimatiltag, har de sat fokus på bæredygtigt byggeri. Kalundborg Kommune sætter i sine generelle rammebestemmelser for lokalplanerne krav til energirigtigt byggeri og vil som en del af byggesagsbehandlingen arbejde for, at det er de energirigtige løsninger, der bliver valgt. Dog har kommunen foreløbig kun krav om lavenergiklasse 2 og enkelte steder lavenergiklasse 1.

Energirenovering igennem ESCO

Kalundborg kommune er en af landets første kommuner der gør brug af den nye form for partnerskabsaftale, ESCO-modellen. Kommunen indgår en partnerskabsaftale med en virksomhed der garanterer en vis energibesparelse der kan tilbagebetale investeringen i energirenovering.

I Kalundborg kommune har man indgået et samarbejde med Schneider Electric. Schneider Electric garanterer en energireduktion på 21 % af kommunens samlede energiforbrug. Garantien betyder, at kommunen med sikkerhed ved at investeringen er tilbagebetalt på ca. 13 år. Fordelen ved denne type aftale er at hvis besparelserne ikke opnås betaler virksomheden differencen til Kalundborg Kommune. På den måde sikres en god investering af borgernes skattepenge som vil tjene sig selv hjem og derefter kan reinvesteres i andre tiltag. Dog er det også sådan at hvis forbedringerne derimod giver en højere besparelse end garanteret, så deles overskuddet ligeligt mellem kommunen og Schneider, og investeringen tilbagebetales dermed endnu hurtigere og der kommer en større økonomisk gevinst, dog er der den ulempe at kommunen ikke får hele udbyttet, men skal derimod dele fortjenesten med ESCO-virksomheden.

I Kalundborg er i alt fire haller, to skoler, én administrationsbygning og én børnehave blevet energioptimeret. Det svarer ca. til 30.000 m2 af kommunens samlede bygningsmasse. Renoveringen indeholder tekniske installationer, mere energirigtig belysning, nye ventilations- og varmeanlæg samt styring af disse. På en af skolerne er det gamle oliefyr skiftet ud med et CO2-neutralt træpillefyr.

ESCOmmuner – nyt projekt om ESCO-modellen

Kalundborg Kommune deltager sammen med Middelfart og Gribskov kommuner i et projekt (ESCOmmuner), der har til formål at udarbejde en masterplan for, hvordan ESCO kan bruges, integreres og udbredes til landets kommuner. Resultaterne menes at blive offentliggjort i sommeren 2011.

Læs mere om projektet her

Alternativ energi

Kalundborg arbejder med energibesparelser, men vil også gerne satse på nye teknologier både i deres industri og ved brug hos private forbrugere. Kalundborg Kommune indgik derfor i december 2008 en klimaaftale med DONG Energy. Aftalen omfatter samarbejde om en lang række områder, bl.a.energirådgivning, elbiler, bioraffinering og indkøb af grøn strøm. Kalundborg Kommune vil købe el baseret på vindmøllestrøm fra den nye møllepark Horns Rev II. Med aftalen om grøn strøm er Kalundborg kommune med til at påvirke efterspørgslen efter vedvarende energi.

Læs mere på kommunens hjemmeside her

Klimatilpasning, BaltCICA

Kalundborg kommune arbejder en del med klimatilpasning, da klimaforandringer måske vil have en stor indvirkning på deres kyststrækning og krav til deres infrastruktur, byggetekniske løsninger ect.

På kommunens hjemmeside kan man læse om deres engagement i EUprojektet BaltCICA, der arbejder med klimatilpasning og har til formål at udvikle og afprøve værktøjer (GIS, 3D-visualisering, borgermøder mv.), som kan håndtere følgerne af en potentiel klimaændring i den almindelige planlægning

BaltCICA er et samarbejde mellem 24 partnere i otte østersølande. Projektet skal dels vurdere klimaændringernes betydning lokalt, dels teste og implementere konkrete løsningsforslag. Desuden skal man i løbet af projektet vurdere omkostninger af klimaændringer og risikoen for oversvømmelser. (kommunens hjemmeside)

Projektet arbejder med fremtidsscenarier for klimaændringerne og deres konsekvenser for Kalundborgs kyststrækning. Igennem undersøgelse ved GEUS – De nationale geologiske undersøgelser for Grønland og Danmark opstilles forskellige fremtidsscenarier der debatteres på workshops med udvalgte interessenter. På baggrund af workshops udarbejdes udkast til kommunens visioner. I 2011 skal der afholdes et stort borgermøde for 5.000 borgere, hvor de forskellige foreløbige visioner for kommunens klimaindsats præsenteres og de forskellige løsningsforslag skal prioriteres og besluttes.

Læs mere om projektet her

 

Af Line MB Petersen & Inger Stauning, opdat.7.12.2010

Websitet redigeres af Roskilde Universitet i samarbejde med Danmarks Tekniske Universitet, Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet, Teknologisk Institut, PP-consult, Syd-tek og Bjørn Axelsen ApS. Koordinator: Inger Stauning, RUC, is (a) ruc .dk