Faxe kommune

Faxe Kalkbrud (Wikimedia)

Faxe Kommune arbejder både med klimatilpasning, CO2 reduktion og bæredygtighed i forhold til sundhed. De har lavenergikrav til nybyggeri og er med i flere frivillige aftaler. Her forpligter de sig til at reducere deres elforbrug med imellem 1-3 procent årligt i kommunale bygninger, og 2 procent årligt samlet set. Kommunen har fået udført en kortlægning af drivhusgasemissioner, samt en klimatilpasningsrapport vedr. vandføring. Kommunen satser også på vedvarende energi og har netop udlagt et område til vindmølle område (Turebylille), hvilket der kan læses om på kommunens hjemmeside. Desuden er kommunen ved at udvikle en kommuneplan der også skal bidrage til, at kommunen udfører deres miljømæssige målsætninger, se planforslagets kap6 om miljøforhold.

 

 

CO2 reduktion og frivillige aftaler

På kommunens hjemmeside kan man læse, at Faxe kommune har indgået en kurveknækker aftale med Elsparefonden om reduktion af det kommunale elforbrug. I perioden 2009 – 2011 skal de reducere med 1% om året.  Målet er, at de allerede i år 2010 skal nedbringe forbruget med 1 procent, det efterfølgende år med 2 procent og i år 2012, og årene efter, med 3 procent. Alt sammen set i forhold til år 2008.

I august 2009 underskrev borgmester René Tuekær og DN's præsident også aftalen om, at Faxe Kommune skulle være klimakommune. Faxe Kommune forpligter sig derved til at reducere udledningen af CO2med 2 procent hvert år frem til 2025.

Målene gælder hele Faxe Kommune, dvs. at alle bygninger; institutioner, skoler, ældrecentre, såvel som administrationsbygninger, rådhus med flere. De skal alle tage part i at løse udfordringerne og for at motivere institutioner og afdelinger til at reducere deres elforbrug, får institutionerne selv 25% af den økonomiske gevinst hvis de sparer på deres forbrug

CO2 kortlægning

Faxe kommune har fået udarbejdet en CO2-kortlægning af drivhusgas-emissioner af COWI for basisåret 2008. Heraf fremgår det, at drivhusgasudslippet var 14,78 tons CO2-ækv pr. indbygger i 2008 (landsgennemsnit i 2008 var 11,66 tons/indb. iflg. Energistyrelsens data). Den største enkeltfaktor er landbruget på 34 %, herefter transport på 22%. individuel opvarmning tegner sig for 11 %, mens fjernvarmeforsyningen er næsten CO2-neutral, med 92 % baseret på flis og halm. Elforbruget tegner sig for 21%, heraf ca. 30% boliger. Kommunen som virksomhed tegner sig for ca. 1%.

I denne kommune ser det altså ud til at der hvor der vil være noget at hente gennem tiltag i forhold til byggeriet, er gennem omlægning af varmeforsyning til boliger uden for fjernvarmeområdet og gennem el-besparelser og omlægning af elforbruget til vedvarende energi.

Der er ikke udarbejdet en samlet plan for drivhusgas reduktion, men der er igangsat forskellige aktiviteter. Bla. har kommunen lavet en aftale med elbilfirmaet ChoosEV om at stille 10 elbiler til rådighed for borgere til forsøg, og der er oprettet en klima- og Agenda-21 pulje som borgere kan søge.

Krav om lavenergi i lokalagenda 21 strategi

I Faxe kommune har man integreret den Lokale Agenda 21 strategi i Planstrategien, da begge strategier sigter mod en bæredygtig udvikling og det derfor giver god mening at sammentænke de to strategier.

I forhold til bæredygtigt byggeri er særligt to af deres målsætninger interessante:

Målsætning om at ”Der skal udvikles attraktive og tidssvarende boligområder, som tager hensyn til natur og landskab” er i kommuneplanen overført til to udlæg af nye byarealer, der skal bruges til eksempelprojekter med energioptimeret byggeri tæt på naturen.

Målsætningen om at ”Kommunen skal vise vejen med størst mulig anvendelse af alternativ energi i bæredygtigt, kommunalt byggeri” er i rammer for lokalplanlægning omsat til krav i lokalplaner om, at ny bebyggelse som minimum skal opføres i lavenergiklasse 2 og ved lokalplanlægning for offentligt byggeri i minimum lavenergiklasse 1.

Læs mere om kommunens strategi og visioner i kommunens Plan og agenda 21 strategi eller på deres hjemmeside.

Energi ansvarlig og energipulje

Faxe Kommune har iflg. kommuneplanforslaget ansat en energikoordinator, som skal igangsætte energisparende tiltag indenfor Faxe Kommune som virksomhed. Energikoordinatorens arbejde vil blive finansieret igennem en energisparepulje på fem millioner kroner, som kommunen vil opstarte. Energikoordinatoren skal arbejde med følgende:   

 

Klimatilpasning

Faxe kommune har fået NIRAS til at udarbejde en klimatilpasningsrapport, der giver kommunen et indblik i de miljømæssige konsekvenser de kommende klimaforandringer har på mennesker og natur. Rapporten giver et generelt overblik over disse effekter og eksemplificerer med konkrete eksempler i Faxe kommune.

En af konklusionerne i rapporten er, at det vil være hensigtsmæssigt for kommunen at friholde de å-nære arealer for byudvikling, så det i fremtiden vil være muligt at ændre vandløbsvedligeholdelsen til en mere ekstensiv vedligeholdelse. Dette vil være gavnligt hvis prognoserne om vandstigninger og oversvømmelser bliver en realitet.

På basis af en digital terrænmodel er der desuden gennemført en analyse af de potentielle risikoområder i forbindelse med stigninger i havvandstanden. Kystområdet ved Faxe Ladeplads er et af risikoområderne, da dette kystområde allerede er mærket af oversvømmelser. Området bliver derfor vurderet til at være et af de særlige risikoområder som kommunen skal arbejde med i fremtiden.

Rapporten indgår som baggrundsmateriale for udarbejdelsen af kommuneplanen. Formålet med klimarapporten er således at inddrage klimagenererede ændringer i vandets påvirkning af mennesker i kommunens planlægning, og have det for øje i fx kommuneplanen. Det vil forbedre beslutningsgrundlaget for arealudpegningen i kommuneplanen i forhold til forventede ændringer i grundvandsstand, havvandstand og maksimalvandstand i vandløb. Rapporten er indarbejdet i kommunens planforslag vedr. klima.

Kommunen har på baggrund af rapporten udviklet følgende retningslinjer:

"1. Der skal udvises særlig tilbageholdenhed med at give tilladelse til ny bebyggelse i boligområder der er beliggende i umiddelbar nærhed af et større vandløb, hvor der kan være risiko for problemer i forbindelse med klimaændringerne.

2. Udviklingen af Faxe Ladeplads skal ske under hensyntagen til de klimaændringer, der kan forventes at påvirke området. Det betyder, at klimaændringer skal tages med i overvejelserne, og at der generelt skal udvises en tilbageholdenhed med etablering af nye bebyggelse o.l." (Planforslaget, kap.6,s.4)

Af planforslaget fremgår det bla. at man forventer at boligejere ved Fakseplads kan forventes at blive berørt og  vil kunne få behov for sikring af ejendomme og diger. Kommunen er ikke forpligtet til at tilvejebringe beskyttelse, men kan være behjælpelig, bla. i forbindelse med oprettelse af digelav.(Planforslaget, kap.6, s.6)


 

Læs mere på kommunens hjemmeside

Af Line MB Petersen & Inger Stauning, opdat.2.12.2010

Websitet redigeres af Roskilde Universitet i samarbejde med Danmarks Tekniske Universitet, Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet, Teknologisk Institut, PP-consult, Syd-tek og Bjørn Axelsen ApS. Koordinator: Inger Stauning, RUC, is (a) ruc .dk