Næstved – bæredygtigt byggeri og klimastrategi

Susåen

Næstved kommune har en lang række aktiviteter i gang inden for energi- og klimaområdet med fokus på bæredygtigt byggeri:

Kommunen har indgået en kurveknækkeraftale med Elsparefonden om at spare 2,5 % på elforbruget i 2008 og 09, og blevet enDN klimakommune.

Klimaet på dagsordenen

Næstved kommune har som en af de første kommuner vedtaget en klimastrategi og i september 2009 vedtaget en konkret plan for reduktion af drivhusgasudledningerne.

Iflg. klimakortlægningen er drivhusgasudledningen pr.borger 9,7 tons CO2-ækvivalenter pr.år mod landsgennemsnittet på 12,3 tons pr. år i 2007. (beregnet fra klimakortlægningens data samt Energistyrelsens statistik, faktisk forbrug, ift. befolkningstal 2007).

Kortlægningen viser flg. fordeling af forbruget:

Drivhusgasudledning Næstved kommune 2007 778.100 tons CO2-ækv.
 husholdninger  22 %
 offentlige institutioner  6 %
 service  6 %
 industri 18 %
 landbrug 12 %
 transport 32 %
 affald mv.  3 %

Det ses af oversigten, at husholdninger og offentlige institutioner står for over en fjerdedel af udledningen; der vil derfor kunne spares en del ved bygningsrelaterede besparelser.

Klimastrategien har som målsætning at reducere CO2-udledningen som minimum svarende til de nationale målsætninger. Der er i strategien opstillet en række kort- og langsigtede fokusområder, dog uden konkrete forpligtelser. Inden for byggeområdet nævnes mulighederne for at opføre CO2-neutrale bygninger og fremme byggeri af lavenergihuse, ligesom det skal overvejes om alt kommunalt nybyggeri skal opfylde krav til energiklasse 1.

Klimaplanen

Klimaplanen har som mål at reducere CO2-udledningen med 30 % i 2020 og 50% i 2030 i kommunen som geografisk område. Endvidere vil kommunen opnå en andel af vedvarende energi i energiforsyningen på 45 % i 2030.

Klimaplanen fastsætter at følgende indsatsområder sakl bidrage med de nævnte andele til det samlede reduktionsmål:

For hvert af indsatsområderne er der udarbejdet et projektkatalog med angivelse af mulige interesseparter og udgiftstørrelse. Inden for byggeri satses på at både nybyggeri og renovering skal ske efter energiklasse 1-standard, at der skal være energistyring på alle kommunale bygninger, at alle besparelsestiltag med op til 10 års tilbagebetalingstid gennemføres, at der prioriteres efter CO2-gevinst og ikke blot besparelser og at der etableres et forum for rådgivning om energibesparelser.

Som grundlag for klimaplanen er der udarbejdet en meget grundig scenarieanalyse. Her gennemgås mulige tiltag inden for alle sektorer og der foretages beregninger over de potentielle reduktioner i CO2-emissioner.

Som udgangspunkt tages situationen i 2007. Der opstilles et baseline scenario, hvor den forventede udvikling fremskrives frem til 2030. Her forventes en vækst i energiforbruget, især inden for transport på ca. 10 %. Imidlertid forventes en reduktion af emissioner fra energiforbruget, som følge af effektiviseringer og omlægning til vedvarende energi. Da en relativ stor andel af energiforbruget ligger i husholdningers og virksomheders el- og varmeforbrug, forventes  derfor en samlet reduktion i emissionerne fra kommunen på 12 % og en VE-andel på 30 % af energiforsyningen. 

I scenarieanalysen gennemgås herefter en lang række virkemidler, som vil kunne reducere drivhusgasemissionerne yderligere. Hvis alle disse virkemidler tages i brug, vil der kunne opnås 26%' s reduktion i drivhusgasudledningen i 2030 i forhold til 2007. Samtidig vil der kunne opnås en VE-andel på 45 % i 2030.

Processen frem mod en klimaplan

Som grundlag for klimaplanen er der sat gang i en proces:

Rambøll skal arbejde videre på at foreslå projekter til CO2-reduktion og indarbejde forslag fra borgerne og forvaltningen. Man vil fokusere på at fjerne CO2, hvor det er billigst, og her peges på varmeplan og brug af vedvarende energi. Der er givet tilladelse til opførelse af 3 store vindmøller, og der arbejdes på en ide om et større varmepumpeanlæg til fjernvarmeforsyning.

I de kommunale bygninger er de nemme besparelser taget, så energibesparelserne skal ske ved større renoveringer. Herudover tænkes på kampagner og information til borgerne, samt lavenergikrav ved nybyggerier.

Tradition for Agenda-21 arbejde – politisk opbakning

Det er karakteristisk for Næstved kommune, at der har været et aktivt agenda-21 arbejde gennem mange år, først i den hidtidige Næstved kommune og nu også i Næstved stor-kommune. Der er 3 Agenda-21-koordinatorer med hver deres arbejdsområde, samt en klimakoordinator, som er placeret under afdelingen for miljø og udvikling. Der er desuden et koordinationsudvalg med repræsentanter for alle kommunens afdelinger, således at der kan laves initiativer på tværs med forankring i de relevante afdelinger.1)

Eksempler på Agenda-21-aktiviteter er:

Den første Agenda-21-strategi blev vedtaget i 2003 og den nuværende handlingsplan (pdf) gælder for 2008-11. Her er CO2-reduktion og energirigtigt byggeri et fokusområde i 2009.

Der har været politisk vilje til at støtte op om bæredygtighedsinitiativer. I kommuneplanstrategien 2008-20 fremhæves det, at:

”Byrådet har derfor en vision om, at Næstved Kommune skal være i front blandt danske kommuner i arbejdet med Agenda 21 og bæredygtighed set i et miljømæssigt, trafikalt, erhvervsmæssigt, socialt, etnisk, sundhedsmæssigt, kulturelt og økonomisk perspektiv.”

Dette giver sig bla. udslag i økonomisk og personalemæssig støtte til Agenda-21-rådet og Agenda-21 borgergruppen, en agenda21-pris og tilskud til forskellige aktiviteter, samt til de nye initiativer på klimaområdet.

Agenda-21 netværk

I 2007 tog kommunens agenda-21 koordinatorer initiativ til dannelse af nogle netværk, som skulle kunne arbejde selvstændigt med ideer til agenda-21-aktiviteter med støtte fra kommune.

Agenda-21 Rådet består af repræsentanter for organisationer og institutioner, mens agends-21 borgergruppen består af mennesker der gerne vil arbejde med natur, miljø og sundhed uden at repræsentere andre end sig selv.

Agenda-21-rådet består af naturfredningsforeningen, jagt- og lystfiskerforeninger, forbrugerkontoret, erhvervsrådet mfl., samt repræsentanter fra forskellige kommunale afdelinger. De uddeler bla. en miljøpris, foretager ekskursioner og arrangerer aktiviteter. Desuden har de etableret et samarbejde med lokale producenter og forretninger med et økologisk-energirigtig sigte, Agenda21land. Dette forum har oprettet en hjemmeside, www.agenda21land.dk, hvor man kan finde gårdbutikker og byggevarer med bæredygtigt indhold. 29 forskellige lokale byggefirmaer reklamerer  her for miljø- og energirigtige byggeløsninger.

Agenda-21 borgergruppen kan få støtte til gode ideer med et bæredygtigt sigte.

Handleplaner og referater fra rådet og borgergruppen

Bæredygtigt byggeri

Kommunen har valgt at sætte fokus på bæredygtigt byggeri i 2009 og i det hele taget prioritere bæredygtigt byggeri i deres planstrategi, hvor de har vedtaget: 

Passivhus
Rønnebækhave passivhus (foto fra www.danskbyokologi.dk)

Der er mange tiltag til fremme af bæredygtigt byggeri  i Næstved.

Potentialer for bæredygtigt byggeri

Næstved kommune rummer således mange potentialer og drivkræfter der kunne fremme bæredygtige tiltag i byggeriet.
Først og fremmest er det en relativt velstående kommune med høj beskæftigelse, mange tilflyttere og ca. 4000 små og mellemstore lokale erhvervsvirksomheder. Ca. 1/5 af de ca. 40.000 beskæftigede er offentligt ansatte og ca. 1/3 er beskæftiget uden for kommunen. Næstved by karakteriseres som en af de to mest driftige handelsbyer (Kolding er den anden), målt på andelen af udefrakommende, der tager til byen for at handle.  ( oplysninger fra tal og fakta om kommunen, se hjemmesiden).

Endvidere er der politisk opbakning bag bæredygtighedsvisioner for byggeriet, og der er opbygget kompetence og en organisatorisk struktur, der kan understøtte bæredygtighedsinitiativer, såvel inden for kommunen, som i netværk uafhængigt af kommunen.

De muligheder der umiddelbart er til rådighed for kommunen, er under overvejelse i forbindelse med klimaplanen. Barrierne er forståeligt nok økonomi og mangel på ressourcer, drivkræfter og interessenter, der kunne presse på.

Mht. økonomi kan man pege på forskellige muligheder:

Mht. aktører, der kunne lægge kræfter og ressourcer i arbejdet med bæredygtige byggerier, kan man pege på forskellige muligheder:

Selvom det forekommer som om der ikke er kunder til bæredygtigt nybyggeri – folk vælger ikke bolig efter graden af bæredygtighed – ses der et voksende engagement hos befolkningen i klimatilpasning og CO2-reduktion. Da Næstved på mange måder er et kultur- og handelscentrum for det sydlige Sjælland, og da der er mange relationer udadtil pga de mange pendlere, kan man forestille sig, at der i særlig grad er mulighed for at gennemføre kampagner og motivere borgerne for at engagere sig i klimakampen, bla. ved at reducere energiforbruget i deres bolig.

Kommunen kan spille en vigtig rolle ved at igangsætte og formidle kontakt mellem sådanne interessenter, hvilket jo allerede sker gennem Agenda-21- og klimaaktiviteterne.

Seminar om fremtidens bæredygtige byggeri

Projekt KIBS afholdt i samarbejde med Næstved kommune, Agenda-21 Rådet, Byggesocietet, Næstved-egnens Udviklingsselskab et udviklingsværksted  med inspiration og efaringsudveksling for aktører, der er engageret i udvikling af byggeri og byggeerhverv i Næstved-området. Læs om seminaret her. Dagens hovedspørgsmål var:

Efter de mange interessante oplæg og gruppediskussioner kunne et sæt hovedkonklusioner opridses:

Som afslutning på seminaret blev der nedsat nogle arbejdsgrupper til at arbejde videre med disse ideer.

Kontaktpersoner: Bente Jongberg, Naestved kommune, bjong (a) naestved.dk og Søren Magnussen, Naestved kommune, somag (a) naestved.dk

1) Iflg. interview med kontorchef Pia Buch Madsen og afdelingschef Morten Hallgren 26.5.09.

2) Iflg. interview med kontorchef Pia Buch Madsen og afdelingschef Morten Hallgren 26.5.09.

Af Inger Stauning, opdat.4.12.2010

Websitet redigeres af Roskilde Universitet i samarbejde med Danmarks Tekniske Universitet, Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet, Teknologisk Institut, PP-consult, Syd-tek og Bjørn Axelsen ApS. Koordinator: Inger Stauning, RUC, is (a) ruc .dk