Stevns kommune - energiproducerende Multihus

Stevns klint (fra Stevns kommunes hjemmeside)

Stevns kommune har sat sig selv på landkortet med flere klimatiltag:

Klimaplan for Stevns kommune

I 2009 vedtog kommunalbestyrelsen en klimastrategi. Strategien indeholder en vision om at blive CO2-neutral på sigt, og opstiller konkrete målsætninger for kommunen som virksomhed på klimaområdet, bl.a. ved at lave CO2-regnskab med besparelsespotentialer, ved at sætte fokus på energieffektivitet, ved at gennemføre den lovpligtige energimærkning, at indføre energiledelse og fremme adfærdsregulering og bæredygtige indkøb. Der er bla. lagt en besparelsesramme på 5%, dvs. 750.000 kr. i 2010 for kommunens bygninger.

Overordnet arbejder klimastrategien med fire områder:

Klimastrategien blev fulgt op af en CO2-kortlægning og klimaplan for kommunens aktiviteter. Klimaplanen opstiller konkrete mål frem til 2011 for reduktioner i el, varme og vandforbrug i kommunen som virksomhed. Et vigtigt element er et elektronisk web-baseret registreringsprogram, hvor hver institution kan følge sit eget og andres forbrug. Data skal indtastes af de energiansvarlige, og kan herefter vises grafisk og bruges i statistikker mv.

Klimaplanen indeholder en plan for klima- og energitiltag på de forskellige institutioner. Dele af financieringen opnås ved at sælge energibesparelserne til det lokale forsyningsselskab HMN, hvilket er muligt i 2010. Iflg. energiplanen vil HMG yde tilskud på 42 øre pr. realiseret dokumenteret sparet kWh.

Desuden indeholder klimaplanen en gennemgang af planer for klimatilpasning i form af kloakering og vådområder. Endvidere er der overblik over organisering af klimaindsatsen.

Energiproducerende Multihus

Stevns multihus

Stevns kommune har en plan for bygning af et energiproducerende hus. Det vil være unikt at have en kommunal bygning, der er netto-energiproducerende! Det skal være et hus på 2700 m2 med  daginstitutioner, fritidshjem og idrætshal mm. i Rødvig, se beliggenhed her.  

Historikken er, at kommunen i en omfattende analyse af daginstitutionsområdet i august 2009 blev opmærksomme på, at Rødvig området i 2014 forventes at mangle institutionspladser. Da kultur, sport og institutioner ofte er meget energikrævende aktiviteter, besluttede kommunalbestyrelsen i Stevns at finde en helhedsløsning der modsvarer fremtidens behov og samtidig går i en bæredygtig retning. De igangsætte en fysisk planlægning for hele området mellem Vemmetoftevej og Harmonien.  

Kommunen fik ideen at samle alle eksisterende aktiviteter ét sted i et multihus, således at det både kunne tilgodese behovet for institutionspladser samt idrætsfaciliteter med mere.

Multihuset og de bæredygtige tanker blev videreudviklet i et samarbejde mellem Stevns Friskole, Rødvig Gymnastik- og Idrætsforening, herunder støtteforeningen F.I.S.K., og Stevns Kommune. Kommunen afholdt et borgermøde i Rødvig, hvor borgerne fik præsenteret ideen og planerne og de forskellige skitser der var udarbejdet af rådgivende ingeniører Lyngkilde & arkitektfirmaet White.

I alt er det anslået til 50 mio.kr. (udbudsmaterialet).  Byrådet har bevilget 26 mill.kr. med den klausul at de skal være brugt inden udgangen af 2011. De manglende ca. 25 mio.kr. forudsættes at komme fra fonde og andre former for tilskud.

Byggeri i 3 etaper

Byggeriet er opdelt i følgende 3. etaper:

Der er afholdt en prækvalifikations udbudsrunde. Af dette materiale fremgår det, at der skal laves en plan for alle 3 etaper, der skal resultere i et samlet energi-positivt byggeri, dvs. byggeriet skal producere mere energi end der forbruges. Dog er der foreløbig kun budgetteret med at gennemføre de 2 første etaper, mens den 3. etape først vil blive gennemført, når der er opnået en tilstrækkelig financiering. De udvalgte parter fra prækvalifikationsrunden vil udarbejde konkrete forslag i næste runde. Det valgte forslag forventes opstartet i september 2010.

Da kommunen er midt i opstarten af det omfattende projekt er der stadig meget der kan ændre sig undervejs, men der vil løbende blive lagt materiale op omkring Multihuset på Kommunens hjemmeside

 

Af Inger Stauning, Roskilde Universitet 2009

Websitet redigeres af Roskilde Universitet i samarbejde med Danmarks Tekniske Universitet, Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet, Teknologisk Institut, PP-consult, Syd-tek og Bjørn Axelsen ApS. Koordinator: Inger Stauning, RUC, is (a) ruc .dk