Sorø Kommune

Introduktion til Sorø Kommune

Kommunen er så småt i gang med at arbejde med bæredygtige tiltag. Kommunen har underskrevet kurveknækkeraftalen og forpligtet sig til at reducere deres CO2. Kommune har planer om at lave en klimaplan, har givet en medarbejder ansvaret som klimaansvarlig og derudover har kommunen en lokal agenda21 handlingsplan med mange gode initiativer. Kommunen har i deres kommune plan for første gang rigtig brugt begrebet bæredygtigt byområde men der er dog endnu ikke nogle specifikke lavenergikrav i deres lokalplaner. Men til gengæld er kommunen i gang med at opkvalificere deres kommunale bygninger via et ESCO projekt. ESCO projektet skal hjælpe med at reducere kommunens energiforbrug i de kommunale bygninger.

 

Kommuneplan og bæredygtig udvikling

Kommunen har været i gang med at lave deres kommuneplan, og den er blevet vedtaget i oktober 2009. I høringsperioden kom der dog indsigelser fra blandt andet den lokale Dansk Naturfredningsforening og den lokale SF gruppe, om at der manglede et fokus på bæredygtighed – især inden for byplanlægning og byggeri. På baggrund af disse indsigelser blev det indskrevet i kommuneplanen at der skulle søges at fremme et bæredygtigt sigte.

Se kommunens digitale kommuneplan her

Helt konkret bliver Fjenneslev i rammebestemmelserne nævnt som et sted hvor der skal arbejdes med en bæredygtig udvikling og dette skal der derfor tages højde for i den lokal plan der skal laves for området. Hvilken slags bæredygtig udvikling er dog ikke fastsat, men visionen er der:

I de kommuneplanrammer, der fastlægges for Vrangslund, stilles der krav om et generelt fokus på bæredygtighed i lokalplanlægningen. Ligeledes forudsættes det, at den fremtidige bebyggelse skal planlægges under hensyntagen til bl.a. den eksisterende beplantning og terrænforholdene inden for området samt i respekt for det omgivende landskab. Det er forventningen, at et bæredygtigt orienteret boligbyggeri af høj arkitektonisk og materialemæssig kvalitet på dette areal vil kunne medvirke til at give Fjenneslev en fornyet identitet til erstatning for den, byen har mistet - først via lukningen af stationen og siden via åbningen af motorvejen.

Men selvom kommunen har planer om et bæredygtigt sigte, har de ingen standard krav til lokalplaner om at der skal være en bestemt lavenergiklasse. Dog skal det nævnes at de er begyndt at have en slags skabelon eller tjekliste ift. de muligheder, der er kommet i planloven for at stille bæredygtighedskrav.

Lokal Agenda 21-Handleplan og klimaplan

Kommunen har endnu ikke en klimaplan, for hvordan de vil arbejde med at reducere deres CO2 og leve op til blandt andet borgmesterpagtens krav. Kommunen har ikke underskrevet borgmesterpagten endnu,men beslutningen er taget, om at de skal underskrive, og de har valgt at give en af kommunens ansatte ansvaret som klimaprojektansvarlig. Han skal være det koordinerende led i forhold til kommunens samlede indsats. Kommunen har dog ikke ressourcer til at stå for hele planlægningen af deres klimastrategi, og de har derfor overvejet at få Rambøll eller en anden virksomhed til at assistere dem i at lave statusopgørelsen for kommunens energiforbrug samt eventuelt en handlingsplan. Men den endelige beslutning herom er endnu ikke foretaget. 

Selvom kommunen ikke har en Klimaplan er de nu i gang med at arbejde med miljø og klima allerede. Kommunen har et Grønt Forum der skal rådgive økonomiudvalget i forhold til miljøspørgsmål. I Grønt forum sidder repræsentanter fra kommunen, men andre repræsentanter fra interesseorganisationer i kommunen, der ønsker at arbejde for bæredygtighed. Grønt Forums formål er netop at sikre en bæredygtig udvikling i kommunens mange organer og igangsætte bæredygtige initiativer.

I tilknytning til kommuneplanen er der blevet udviklet en lokalagenda 21 handlingsplan som et tillæg til kommuneplanen. Drivkræfterne bag denne var i høj grad Grønt Forum. I denne kan det blandt andet læses hvordan Grønt forum har planer om at afholde messer og andre initiativer der skal motivere borgerne til at agere bæredygtigt, og det kan læses hvad der skal gøres for at fremme bæredygtigbyggeri.

Læs om disse initiativer i Sorø Lokal Agenda21-handleplan.

Bæredygtigt byggeri

At bygge bæredygtigt kan være en stor udfordring. Både for dem som bygger og dem som skal ud og købe nyt. Derfor arbejder man i Sorø kommune på at gøre det lettere at bygge bæredygtigt. Kommunen er blandt andet ved at udarbejde en vejledning til bygherre om hvordan man kan bygge bæredygtigt.

Kommune arbejder også med at motivere deres borgere til at bygge mere bæredygtigt. Et af initiativerne fra Grønt forum har i den forbindelse været at afholde en energi- og byggemesse. Denne blev afholdt lørdag d. 26. april 2008 i samarbejde med Energitjenesten Sjælland. Messen hed "Dit hus og klimaet" og konceptet var at en lang række udstillere og oplægsholdere leverede inspiration til bæredygtige løsninger på byggeinvesteringer som både er fornuftige for klimaet, miljøet og pengepungen. Dagen var en succes og et godt eksempel på en måde at oplyse sine borgere om hvordan de kan være med til at gøre en forskel.

ESCO

Sorø kommune har fokus på energioptimeringen af deres kommunale bygninger, og har valgt gøre brug af det nye koncept ESCO, for at reducere deres energiforbrug. Kommunen har netop sendt deres ESCO-projekt i udbud og skal snarest til at se på tilbudsgivernes kvalifikationer og tilbud.

ESCO-konceptet går ud på at en virksomhed går ind og garanterer en vis procentvis energibesparelse, der kan finansiere deres arbejdskraft. Kommunen køber sig altså ikke til udsyr men de køber sig til en energibesparelse. Kommunen investerer for det meste selv i projektet, enten via lånebekendtgørelsens lånoptagning til energireducerende tiltag eller via kommunens egne driftsbudgetter.  Fordelen ved et ESCO-projekt er, at gennemførslen at de energioptimerende tiltag bliver udført af eksperter på området og det bliver gennemført hurtigt, ofte i løbet af 2-3år, hvilket betyder besparelsen økonomisk og CO2-mæssigt hurtigt får en virkning. Dog er ulempen at det kræver en del fra kommunernes side at varetage et ESCO-projekt, det koster flere penge end det ville gøre at gennemføre det selv, og der er i driftsperioden flere usikkerheder i forhold til løbende at bestemme baselines udvikling og hvem der er skyld i energibesparelserne. Men Sorø kommune er kun lige begyndt, og da ingen danske kommuner endnu har gennemført et helt ESCO-projekt, bliver det spændende at følge de første danske kommuner på dette område.  

 

Af Line MB Petersen & Inger Stauning, 2010

 

Websitet redigeres af Roskilde Universitet i samarbejde med Danmarks Tekniske Universitet, Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet, Teknologisk Institut, PP-consult, Syd-tek og Bjørn Axelsen ApS. Koordinator: Inger Stauning, RUC, is (a) ruc .dk