Slagelse kommune

Frivillighedsaftaler

Slagelse kommune vil gerne være en aktiv spiller i klimakampen mod klimaforandringer. Kommunen er derfor ved at opstarte mange forskellige initiativer og har underskrevet forskellige erklæringer der forpligter kommunen til at reducere deres CO2-udledning.

14. januar 2009 underskrev borgmester Lis Tribler en klimaaftale med Danmarks Naturfredningsforening, om at Slagelse Kommune skulle være klimakommune. Denne aftale forpligter kommunen som virksomhed til at reducere sin CO2-udledning med 2 % årligt i perioden 2009 - 2015. Slagelse Kommune forpligter sig også til at udarbejde en årlig opgørelse over CO2-udledning samt en klimaplan, der beskriver, hvordan målet skal nås.

Ved at kommunen forpligter sig til at nedbringe dens CO²-udledning, håber de at kunne danne en positiv bølge og inspirere både virksomheder såvel som deres borgere til også at gøre noget for klimaet. De ønsker som kommune at gå forrest og ’fejer for egen dør’.

Sammen med 13 andre kommuner i Region Sjælland underskrev Slagelse Kommune også borgmesterpagten i oktober 2009. Aftalen forpligter den enkelte kommune til at nedbringe CO2-udslippet fra kommunens geografiske område med mere end 20 procent inden 2020.



Slagelses mål og handlingsplan

Slagelse kommune har udarbejdet en handlingsplan for hvordan de skal opnå et bedre miljø og de CO2-mål de har forpligtet sig til. Kommunen ser at der er potentiale i at energioptimere i deres offentlige bygninger. Desuden har de et ønske om at deres varmeforsyning skal baseres 100% på vedvarende energi, således at kommunen bliver CO 2 neutral indenfor varmeforsyning. Varmeforsyningen er allerede i vidt omfang baseret på CO²-neutrale brændsler som affald og biomasse, men der kan godt gøres endnu mere.

Kommunen har også opstillet mange andre mål som de søger at handlingsorientere i deres handlingsplan. De ønsker at:

 

Læs mere om disse mål og hvordan de skal nås i Slagelses klima og miljøhandlingsplan 2009-2011

 

Energi ledelse

Slagelse kommune har i deres handlingsplaner fokus på energiforbruget i kommunens egne bygninger. De har i alt ca. 230 kommunalt ejede institutioner med et samlet areal på ca. 375.000 m2. Ejendommene har tilsammen et årligt energiforbrug på ca. 500 MWh (varme og el) svarende til forbruget i ca. 3000 parcelhuse. Det er dette forbrug, der skal sænkes, så de kan styrke kommunens grønne profil i de kommende år og leve op til deres CO2mål.

Kommunen har indført energiledelse i kommunens offentlige bygninger. De kontrollerer ofte energiforbruget via deres fjernaflæsning i deres kommunale bygninger og opdager hurtigt evt. lækager. Dette gør at de nemme får et overblik over kommunens samlede forbrug og kan se om økonomien holder.

Deres systematiske kontroller gør desuden, at de kan lave energieffektivisering og spare energi og penge og samtidig mindske CO2-udslippet. En ekstra gevinst ved at arbejde med energioptimering er at indeklimaet også kan optimeres samtidig, og det er noget som kommunen er opmærksom på.

Kommunen arbejder sammen med eksterne konsulenter på området. De laver energi-tilsyn og hjælper med løbende driftsoptimering og ressourcebesparende processer. I denne forbindelse arbejder kommunen også med at leve op til lovkravet om energimærkning af de offentlige bygninger.

 

Energimærkning

Kommunen har afholdt en licitation på gennemgang og energimærkning af samtlige ejendomme. Fem firmaer var indbudt til at give pris på opgaven, og Rambølls afdeling i Slagelse gav det mest fordelagtige tilbud. Rambøll skal derfor gennemgå de mange ejendomme og kortlægge deres energimæssige status og muligheder. Ejendommene varierer meget i størrelse, alder og anvendelse. Det betyder, at der også er stor forskel på energiforbruget og derfor krav til en systematisk gennemgang af hver enkelt ejendom.
På baggrund af registreringerne opstilles herefter forslag til, hvordan og hvor meget energiforbruget realistisk kan nedbringes for hver enkelt ejendom. Arbejdet vil løbe over de næste par år og forventes afsluttet senest med udgangen af 2011.

Slagelse Kommune vil med udgangspunkt i energiforslagene gennemføre alle rentable forslag, prioriteret efter dem der giver den største besparelser på varme- og elforbrug samt størst nedbringelse af CO2-udledningen.

 

Af Line MB Petersen & Inger Stauning, 2010

Websitet redigeres af Roskilde Universitet i samarbejde med Danmarks Tekniske Universitet, Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet, Teknologisk Institut, PP-consult, Syd-tek og Bjørn Axelsen ApS. Koordinator: Inger Stauning, RUC, is (a) ruc .dk